توضیحات

کویل سمند ملی EF7 کروز

ساخته شده در شرکت صنایع کروز